Recent Posts

Two papers accepted to CVPR’24

1. Xianpeng Liu, Ce Zheng, Ming Qian, Nan Xue, Chen Chen, Zhebin Zhang, Chen Li,Tianfu Wu , “Multi-View Attentive Contextualization for Multi-View 3D Object Detec-tion”,...