Two papers accepted to CVPR’24

1. Xianpeng Liu, Ce Zheng, Ming Qian, Nan Xue, Chen Chen, Zhebin Zhang, Chen Li,
Tianfu Wu , “Multi-View Attentive Contextualization for Multi-View 3D Object Detec-
tion”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024


2. Nan Xue, Bin Tan, Yuxi Xiao, Liang Dong, Gui-Song Xia, Tianfu Wu, Yujun Shen,
“NEAT: Distilling 3D Wireframes from Neural Attraction Fields”, IEEE Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024